Rezerwacja telefoniczna: +48 694 807 292 (7:00 - 22:00)

Polityka Prywatności

Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane do Umowy są prawdziwe. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w bazie Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t. j.) w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w celach marketingowych. W przypadku niewywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą być przekazane do biur informacji gospodarczej. Klauzula informacyjna zgodna z RODO. Informujemy, że w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma Pożyczony.pl wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281): Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Paweł Topyła z siedzibą przy ul. Krasnobrodzkiej 19, w Warszawie (kod pocztowy: 03-214, tel.: 694 807 292, adres e-mail: bok@pozyczony.pl. Celem zbierania danych jest: realizacja umowy najmu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy – w celach analitycznych i statystycznych; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy najmu pojazdu. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwa realizacja umowy najmu pojazdu. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych